Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest T&P Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707314 , e-mail: biuro@nadruki.wroclw.pl, tel. 530 225 732 będący właścicielem witryny internetowej: nadruki.wroclaw.pl

Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania wycen, ofert iprzedaży towrów i usług:

– imię i nazwisko

– adres poczty elektronicznej

– dane firmowe ( nazwa firmy, adres, NIP, nr telefonu)

Dane przetwarzane będą w celu realizacji Państwa zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale koniecznie dla dokonania zakupu za pośrednictwem Witryny.Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta pomiędzy Państwem, a Administratorem.

Administrator przetwarza również dane osób, które kontaktują się z Administratorem za pośrednictwem Witryny w celu uzyskania oferty. Administrator zbiera jedynie te dane, które umożliwią kontakt z osobą w celu przedstawienia oferty. Podstawą przetwarzania tych danych jest podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (zapis do newslettera), Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail w celach marketingowych produktów. Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny.

Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

dostosowania zawartości Witryny do Państwa preferencji

tworzenia statystyk, które pomagają określić, w jaki sposób korzystają Państwo z Witryny, co umożliwia jej ulepszenie.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów mogą Państwo skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

T&P Group Sp. z o.o. wykorzystuje na swoich stronach system Google Analitics do którego mogą być przekazywane dane osobowe oraz informacje związane z ruchem internetowym na tej stronie. Więcej na ten temat z dokumentu Google LLC dokumentu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez czas realizacji zamówienia. Po zakończeniu realizacji zamówienia dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń przysługujących stronom umowy i w celach związanych z wykonaniem obowiązków ustawowych,

w przypadku danych przetwarzanych w związku z zakupem towarów lub usług – 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie.

Dane osobowe, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody, przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody.

W celu realizacji zamówienia Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane, podmiotom z którym stale współpracuje:  firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, administratorom strony internetowej i firmie obsługującej reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swoich uzasadnionych interesów. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Administrator nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie poprawić dane, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe. Ponadto mają Państwo prawo do uzupełnienia danych osobowych.

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych przysługuje gdy:

wycofana została zgoda na przetwarzania danych osobowych,

dane osobowe stały się zbędne dla celów, w jakich Administrator przetwarzał te dane osobowe,

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Administratorze np. obowiązki podatkowe lub z uwagi na dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo to oznacza, że mogą Państwo wymagać, aby Państwa dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych można skorzystać gdy:

– kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;

– dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz w celach windykacyjnych,

został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Państwa dane osobowe.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z przysługujących Państw praw, możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem pod adresem biuro@nadruki.wroclaw.pl.

Administrator dokłada wszelkich starań by Państwa dane osobowe były bezpieczne i przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa. Jeśli jednak uznają Państwo, że  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W ramach Witryny mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach innych stron.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo przesłać na adres: biuro@nadruki.wroclaw.pl lub 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3

 

Scroll to Top