Regulamin

Pliki graficzne

Pliki powinny być przygotowane następująco:

1. Dla grafiki bitmapowej

– druk bezpośredni ( sitodruk) – Adobe Photoshop (parametry plików: rozdzielczość min. 220 dpi, w skali 1:1, RGB, dla plików zapisanych jako jednokolorowe bitmapy minimalna rozdzielczość: 600 dpi) Pliki powinny być na przeźroczystej warstwie – bez tła.

fototransfer – Adobe Photoshop (parametry plików: rozdzielczość min. 220 dpi, w skali 1:1, CMYK, dla plików zapisanych jako jednokolorowe bitmapy minimalna rozdzielczość: 600 dpi) Pliki powinny być na przeźroczystej warstwie!

2. Dla grafiki wektorowej

– druk bezpośredni (sitodruk)– Corel Draw , Illustrator, czcionki koniecznie zamienione na krzywe, kolory podane w skali panthone.

– fototransfer – Corel Draw, Adobe Illustrator – kolory CMYK

Materiały w formie elektronicznej są przyjmowane na nośnikach: CD, pamięć USB lub wysłane mailem.

Kolory grafiki, powinny być określone według kolorów Pantone, w przypadku braku  określenia kolorów,  T&P Group dobierze kolory najbardziej zbliżone do projektu. Nie akcetujemy kolorów podanych w CMYK, HKS, ORACAL i innych wzornikach. 

Wszystkie teksty użyte w projekcie muszą być zamienione na krzywe.

Do projektów zdjęciowych niezbędne jest dostarczenie matchprintu, chromalinu

lub wydruku odzwierciedlającego kolorystykę grafiki.

W przypadku przesyłania plików wektorowych, prosimy o dołączenie dodatkowo pliku – bitmapy, w niskiej rozdzielczości: 72 dpi, który posłuży do sprawdzenia czy projekt nie uległ zniekształceniu.

Oferujemy również samodzielne wykonywanie projektów zdobień tekstyliów, wg wytycznych klienta – szczegóły po omówieniu projektu.


Warunki współpracy

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy Profesjonalną Drukarnią Tekstylną T&P Group Sp. z o.o. a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.


§ 1 ZAMÓWIENIA

1.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

1.2 Zamówienie musi zawierać: nazwę Zamawiającego, numer NIP, adres ,numer telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz pieczęć firmową z czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie Warunków lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.3 Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.4 należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę.

1.4 Zamawiający wraz z zamówieniem dostarczy Drukarni Tekstylnej T&P Group Sp. z o.o. niezbędne do realizacji zamówienia materiały.

1.5 Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.


§ 2 PŁATNOŚCI

2.1 Jeżeli wartość zamówienia przekracza 5000 zł, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest przedpłata w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota uregulowana przelewem do 7 lub14 dni od daty wystawienia faktury. O ile nie ustalono inaczej, faktury do wartości 1000 zł płatne są przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką przy odbiorze towaru.

2.2 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności

2.3 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

2.4 W przypadku wycofania się zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. przy realizacji tego zamówienia.

2.5 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień.

2.6 W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

2.7 Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o.  ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie do wysokości jego wartości.


§ 3 Realizacja

3.1 Ze względu na specyfikę procesu zdobienia Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. ma prawo dostarczyć +/- 2% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia nadwyżki towaru i zapłaty za nią. Przy zamówieniach wymagających dokładnej ilości , Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Nadwyżki i odpady produkcyjne  mogą być przekazywane przez Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. na cele charytatywne. Na życzenie Zamawiającego, Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o.  może odsprzedać towar II gatunku po obniżonej cenie.

Zamówienia realizowane na towarze powierzonym powinny uwzględniać nadwyżki na ewentualne straty wynikające z procesu druku, nadwyżki zazwyczaj nie przekraczają 3% powierzonego towaru do druku i nie stanowią podstawy do obciążenia  T&P Group Sp. z o.o. za ich ewentualne zniszczenie  oraz podstawy do naliczenia opłaty dla  Zamawiającego za wykonane prawidłowo nadruki.

WAŻNE: w przypadku niezapewnienia przez Zamawiającego odpowiedniej ilości nadwyżki towaru do druku, T&P Group Sp. z o.o. nie wykona dodruku pojedynczych egzemplarzy po zakończeniu cyklu produkcji.

3.2 Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u swoich dostawców.

3.3 Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.

3.4 Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w zamówieniu.

§ 5 TRANSPORT

5.1 Ceny towarów zawarte w cenniku nie zawierają kosztów dostawy. Zamawiający może odebrać towar we własnym zakresie, może również wskazać firmę spedycyjną do dostarczenia towaru. Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. dostarcza we własnym zakresie towar do Zamawiającego, kosztami dostawy obciąża Zamawiającego

5.2 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie uszkodzeniu – do sporządzenia reklamacji w obecności kuriera na liście przewozowym.

§ 6 REKLAMACJE

6.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o.  Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach lub usługach muszą być przekazane w formie pisemnej w ciągu 2 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

6.2 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. towar bez zdobienia. Zwroty towaru poddanego obróbce w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

7.1 Jeżeli Zamawiający nie dokonał wyraźnego( na piśmie) zastrzeżenia, to wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych produktów w materiałach reklamowych, stronie internetowej, ekspozycji na targach branżowych oraz próbek możliwości technicznych Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o..

7.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

§ 8 POZOSTAŁE WARUNKI

8.1Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

8.2 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Profesjonalna Drukarnia Tekstylna T&P Group Sp. z o.o. we Wrocławiu

8.3 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.4 Złożenie zamówienia w Drukarni Tekstylnej jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych ustaleń przez Zamawiającego.

Scroll to Top